دکتر مـهران زمان زاده
بورد تخصصی بیماری های داخلی ( غدد ، شماره تلگرام دکتر غدد در تلگرام قلب ، ریـه )

عضو انجمن دیـابت و اندوکرینولوژی ایران

عضو انجمن دیـابت آمریکا (ADA)

عضو انجمن بین الملل آسم و آلرژی

نظام پزشکی : شماره تلگرام دکتر غدد در تلگرام 76837

حضور درون بیمارستان آتیـه :

http://www.atiehhospital.ir/doctors/profile/groupid/34/id/501/lang/fa

. شماره تلگرام دکتر غدد در تلگرام . شماره تلگرام دکتر غدد در تلگرام
[تماس با دکتر مـهران زمان زاده - متخصص داخلی | متخصص غدد شماره تلگرام دکتر غدد در تلگرام]

نویسنده و منبع: drzamanzadeh | تاریخ انتشار: Wed, 15 Aug 2018 06:48:00 +0000